Algemene Voorwaarden
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Astrid Kidswear, 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden behoren bij de internetactiviteiten van Astrid Kidswear welke zijn te bezoeken via http://www.astridkidswear.nl en zijn conform de wet kopen op afstand. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst
Een bestelling is niet geldig indien Astrid Kidswear uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een koop tot stand zoals bedoeld in art. 7:45 van het Burgerlijk Wetboek. U hebt zeven (7) werkdagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen voldoen en eventueel uw bestelling binnen (7) werkdagen aan Astrid Kidswear te retourneren. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en wordt u de wetmatige eigenaar. In individuele gevallen kan Astrid Kidswear besluiten om bestellingen te weigeren. Astrid Kidswear zal een dergelijk besluit, op uw schriftelijk verzoek, motiveren.

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 
De verzendkosten van bestellingen staan vermeldt onder het kopje verzendkosten te vinden in het bovenste menu. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land. Deze verzendkosten worden gemeld op de site wanneer u iets besteld. 
Astrid Kidswear is niet gebonden aan haar prijsvermeldingen indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings en/of op de website.

Aanbiedingen 
Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Astrid Kidswear is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings en/of op de website.

Betalingen
Vooruit betalen:
De betaalwijze komt er op neer dat u eerst betaald en daarna pas geleverd krijgt. De door uzelf bij Astrid Kidswear bestelde goederen zullen direct na ontvangst van deze betaling, zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden. De betaling van uw bestelling dient te gebeuren op rekeningnummer 
IBAN: NL70ABNA0511761406
Vanuit buitenland o.v.v. BIC: ABNANL2A
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. 

Leveringen
De uiterste leveringstermijn is tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Astrid Kidswear kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen deze termijn heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen veertien(14) dagen na plaatsing van de bestelling per e-mail te melden. 
De door Astrid Kidswear aangekondigde afleveringstermijnen zijn vrijblijvend en het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht hetzij om een andere reden niet direct leverbaar is of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. In dergelijk geval ontvangt de klant hiervan uiterlijk tien (10) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Astrid Kidswear zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen. 
Indien u verhuisd bent en dit niet aan Astrid Kidswear heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatste aan Astrid Kidswear kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Astrid Kidswear is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden. 
Het kan voorkomen dat kleuren in werkelijkheid afwijken van kleuren op onze website. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Garantie
Voor alle artikelen die u bij ons koopt geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van uw artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.
Daarnaast gelden voor bepaalde artikelen fabrieksgaranties. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt afgegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de fabrieksgarantie kunt u vinden in de documentatie van het product.

Deze garantie geldt niet voor gebruikte goederen!

Retourneren en omruilen van artikelen
Astrid Kidswear doet er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. 
De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retour en/of ruilingen (hierna: retour) gelden enkele voorwaarden:

Deze artikelen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst aanmelden op info@Astrid Kidswear.nl. In uw e-mail dient u uw naam, ordernummer en het te retourneren artikel met artikelnummer te vermelden.

De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling retour verzonden zijn. Na deze periode kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren.

De artikelen moeten schadevrij geretourneerd worden.
De artikelen nog in originele staat van verzending zijn en in- of samen met de originele verpakking worden geretourneerd.
Uw retour zal na aanmelding en na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de retour gezonden artikelen zal door ons worden gecrediteerd. 
De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retour zendingen, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en daarom niet gecrediteerd.

Klachtenafhandeling
Heeft u een klacht over één van de producten, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via info@AstridKidswear.nlWij zullen uw klacht z.s.m. beantwoorden.

Overmacht
Astrid Kidswear heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en dat zonder dat Astrid Kidswear gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Aansprakelijkheid
Astrid Kidswear is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar mailings of op de website. Astrid Kidswear is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet juiste gebruik door u van enig door Astrid Kidswear geleverd artikel. U vrijwaart Astrid Kidswear tegen vorderingen uit welken hoofde ook tegenover Astrid Kidswear van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Astrid Kidswear hebt besteld.

Astrid Kidswear verkoopt uw gegevens niet
Astrid Kidswear zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Toepasselijk recht 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, 
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© 2014 - 2023 Astrid kidswear | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel